Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de afspraken die we samen maken.

Algemene Voorwaarden

Liever een download van onze algemene voorwaarden? (PDF)

Om een goede samenwerking en goede uitvoering van de trainingen te waarborgen, werken wij met een aantal algemene voorwaarden.

1. Voorwaarden van toepassing
Op alle met de Klanten Contact Academie B.V. gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de navolgende tekst dient “de Klanten Contact Academie” telkens gelezen te worden als “de Klanten Contact Academie B.V. en de ter uitvoering van de overeenkomst door de Klanten Contact Academie B.V. ingeschakelde derden”.

2. Omvang verplichtingen
2.1 Met de Klanten Contact Academie gesloten overeenkomsten leiden voor de Klanten Contact Academie tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij de Klanten Contact Academie gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van de Klanten Contact Academie verlangd kan worden.

2.2 Als de Klanten Contact Academie voor de uitvoering van een met de Klanten Contact Academie gesloten overeenkomst derden inschakelt, is de Klanten Contact Academie gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.

2.3 Voor zover de Klanten Contact Academie voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is de Klanten Contact Academie uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

3. Annuleren/ontbinden/opzeggen en bedenktijd
3.1 Bij annulering van door de Klanten Contact Academie op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde trainingen/conferenties/programma’s (al dan niet “in-company”) worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door de Klanten Contact Academie gemaakte (en door de Klanten Contact Academie te specificeren) kosten in rekening gebracht.

3.2 Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd of de eerste (indien overeengekomen) termijn naast de reeds gemaakte en te specificeren kosten.

3.2 Bij ontbinding van een overeenkomst met de Klanten Contact Academie, zonder dat er sprake is van een aan de Klanten Contact Academie toerekenbare tekortkoming (het niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop de activiteiten in samenspraak met de opdrachtgever zijn gepland) geldt de regeling zoals beschreven bij artikel 3.2.

3.3 Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Indien een annulering telefonisch is doorgegeven, dient daarvan een schriftelijke bevestiging te worden gestuurd.

3.4 Bij zakelijke overeenkomsten is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen van toepassing, tenzij anders vermeld in de offerte.

4. Betaling
4.1 Betalingen dienen binnen vijftien dagen na de factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling kan de Klanten Contact Academie administratiekosten en een vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke daarvoor geldende rente, in rekening brengen.

4.2 Bij het in gebreke blijven van betaling ondanks door de Klanten Contact Academie verstuurde herinneringen, zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die de Klanten Contact Academie heeft moeten maken om het verschuldigde bedrag alsnog te innen.

5. Uitspanning
Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze persoon te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

6. Intellectuele eigendom
Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door de Klanten Contact Academie ter uitvoering van de overeen komst geleverde producten en diensten, is en blijft de Klanten Contact Academie houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, handelsnaam- en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

7. Aansprakelijkheid
De Klanten Contact Academie is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan de Klanten Contact Academie toe te rekenen tekortkoming is de Klanten Contact Academie alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Klanten Contact Academie. Als de Klanten Contact Academie gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar). De totale vergoeding zal nimmer meer belopen dan € 150.000,00.

8. Klachtenregeling
De Klanten Contact Academie heeft een klachtenregeling. Deze staat op de website (www.klantencontactacademie.nl/klachtenprocedure/).

9. Persoonsregistratie
Door het aangaan van een overeenkomst met de Klanten Contact Academie wordt aan de Klanten Contact Academie toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal de Klanten Contact Academie uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. de Klanten Contact Academie zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

10. Vertrouwelijke informatie
Alle informatie die door of over deelnemers of cliënten verstrekt wordt, vooraf of tijdens de cursus en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk is, wordt door de Klanten Contact Academie en haar medewerkers vertrouwelijk mee om gegaan.